top of page

VOORWAARDEN

VOORWAARDEN

Nicolas Rousson

Siret: 4414782000032

Picot Julien 

Siret: 5231167210002

Aap 8551Z

I. ONDERWIJS- EN TOEZICHTDIENST
Registratie voor diensten onder toezicht van een van de CPO-instructeurs impliceert de zuivere en eenvoudige aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de abonnee, die zich ertoe verbindt om, in geval van inschrijving van een groep of meerdere personen, elk van de deelnemers te informeren over alle voorwaarden en deze voorwaarden.

KUNST. 1 – SPREKERS
Canyoning Pyrénées Orentales biedt supervisie en onderwijs in sportdisciplines in de vrije natuur. Alle aangeboden activiteiten worden begeleid en verzorgd door door de staat gecertificeerde gidsen (BEES / DEJEPS / BPJEPS) in hun respectievelijke disciplines en voldoen aan hun wettelijke verplichtingen (URSSAF, RCP, DDCSPP-verklaring, professionele kaarten).

KUNST. 2 – REGISTRATIE EN RESERVERING
Al onze activiteiten worden gedaan op reservering, hetzij online door het reserveringsformulier in te vullen of door rechtstreeks contact op te nemen met CPO per e-mail op canyoning.po@gmail.com, telefonisch op 06 83 20 24 16 .
Alle reserveringen worden bevestigd en effectief na ontvangst van de aanbetaling.


KUNST. 3 – PRIJS
Ze worden gepresenteerd op de site http://www.canyoning-pyrenees-orientales.com/  in € inclusief btw.
Prijzen zijn inclusief: organisatie, toezicht door een door de staat gekwalificeerde gids en het lenen van technische en veiligheidsuitrusting die nodig is voor het uitoefenen van de gekozen activiteit.
Al onze apparatuur wordt geïnspecteerd, gecontroleerd, gereinigd, gedesinfecteerd en voldoet aan de laatste normen.

KUNST. 4 – WIJZE VAN BETALING
Voor begeleidingsdiensten dient de betaling op eigen naam ter attentie van de instructeur te worden gericht (beschreven). Deze vermelding wordt vermeld bij de boeking.

Voor de activiteiten die door onze partners worden aangeboden, wordt betaald volgens de algemene voorwaarden van de serviceprovider. 
Geaccepteerde betaalmiddelen: cheque, vakantiecheque, overschrijving, bankkaart (alleen beveiligde betaling via internet) of contant.
We verzilveren niet met creditcard op de plaats van activiteit.

KUNST. 5 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Onze activiteiten staan open voor iedereen; afhankelijk van de activiteiten en routes moet echter rekening worden gehouden met bepaalde voorwaarden (leeftijdsgrens, weten hoe je moet zwemmen en onderdompelen, technisch niveau, fysieke conditie, enz.). De routes, tijden en afstanden worden louter ter informatie gegeven. Ze maken deel uit van de huidige diensten die door ons worden geleverd, maar kunnen op geen enkele manier als contractuele basis worden gebruikt.

De afbeeldingen op de site www.canyoning-pyrenees-orientales.com  zijn zo natuurgetrouw mogelijk, maar kunnen verschillen met de geleverde service. (seizoen, weer, waterkwaliteit...). De foto's en illustraties vormen geen contractueel document.
Minderjarigen moeten tijdens het verblijf en de activiteit worden vergezeld door hun wettelijke voogden.
CPO heeft niet de middelen om het niveau van sportbeoefening van haar klanten te controleren. Het is daarom aan elke deelnemer om zijn fysieke vorm te hebben beoordeeld aan de hand van de activiteiten die hij wil uitvoeren. Om deze voorwaarden te kennen, verwijzen wij u naar de technische fiches van de activiteiten. 
U mag geen medische contra-indicatie hebben voor het uitoefenen van de gekozen activiteit.
BELANGRIJK: U bent niet onderworpen aan een medische contra-indicatie maar u bent aangewezen op bijzondere medische zorg of behandeling (astma, diabetes, enz.) of uw gezondheidstoestand vereist speciale aandacht (breekbaar gewricht, rugprobleem, verplicht brildragen, enz.) .), moet u de instructeur vóór het begin van de activiteit absoluut op de hoogte stellen en de juiste noodmedicatie verstrekken, volgens medische aanbevelingen.

KUNST. 6 – VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID
Iedere instructeur/professional is voor de eigen werkzaamheden en voor de kosten van een eventuele reddingsoperatie verzekerd voor de Beroepsburgerlijke Aansprakelijkheid.
We raden elke deelnemer ten zeerste aan om gedekt te zijn door een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en/of een individueel ongeval met de verzekering van hun keuze voor het beoefenen van wildwater- en/of bergsporten. We kunnen immers niet de individuele burgerlijke aansprakelijkheid van elke deelnemer vervangen.
CPO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten geboekt bij andere dienstverleners.
In het geval van een lichamelijk ongeval wordt de verantwoordelijkheid  van de betrokken instructeur vrijgegeven zodra het slachtoffer is opgevangen door de bevoegde reddingsorganisaties, en eventuele follow-up in het ziekenhuis is de verantwoordelijkheid van de persoonlijke verzekering van de benadeelde.
Het beoefenen van buitenactiviteiten vindt plaats in een specifieke omgeving die "risicovol" wordt genoemd.
Elke deelnemer is zich ervan bewust, gezien de specifieke aard van de aangeboden activiteiten, dat hij bepaalde risico's kan lopen door met name de afgelegen ligging, isolatie en de specifieke aard van de omgeving.  gaat ervan uit met volledige kennis van de feiten en moeten zich houden aan de regels van voorzichtigheid en de adviezen van professionals opvolgen.
De deelnemer/opdrachtgever is verantwoordelijk voor het materiaal dat hem voor de activiteit in bruikleen wordt gegeven. De professional kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou kunnen worden veroorzaakt door de ter beschikking gestelde apparatuur.
Bij diefstal of beschadiging van de uitgeleende apparatuur kan aan de deelnemer/klant een vergoeding voor slijtage of volledige restitutie van de apparatuur worden gevraagd.
De instructeurs kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal (ook in voertuigen) of het breken van voorwerpen (bv. brillen, camera's, enz.) die beoefenaars tijdens de activiteit zouden kunnen meenemen en die tijdens de activiteit zouden kunnen opleveren.

KUNST. 7 – ANNULERING / ONDERBREKING DOOR DE KLANT

7.1 Annulering door de klant
- Annulering van een reservering na 7 dagen: totale terugbetaling van de aanbetaling of online betaling
- Annulering van een reservering tussen 3 dagen en 7 dagen: de aanbetaling wordt ingehouden of er wordt 10% ingehouden op de online betaling

- Annulering van een reservering tussen 3 dagen en 24 uur voor de activiteit:   de aanbetaling wordt behouden of 30% wordt ingehouden op de online betaling

- Annulering van een reservering minder dan 24 uur voor de activiteit: de aanbetaling wordt behouden of 50% wordt ingehouden op de online betaling
Geval van overmacht: in geval van vertraging en op vertoon van bewijs, kan CPO  het betaalde bedrag terugbetalen. In elk geval stemt de klant ermee in om CPO  van alle kennisgevingen op de hoogte te stellen met betrekking tot de reservering: organisatie van het programma, wisseling van personeel, vertraging of annulering.

In geval van afwezigheid, aanzienlijke vertraging (meer dan 30 minuten) wordt de volledige aanbetaling of online betaling ingehouden

7.2 – Onderbreking tijdens het optreden
Bij een onderbreking tijdens de dienstverlening kan de klant of deelnemer geen aanspraak maken op enige terugbetaling.

KUNST. 8 – ANNULERING / UITSLUITING DOOR CPO

8.1 – Annulering

Sommige wildwaterdisciplines zijn afhankelijk van EDF-releases.
De monitors en alleen zij behouden zich het recht voor om het uitje te annuleren of aan te passen, afhankelijk van het water, de weersomstandigheden, het niveau of de sportcapaciteiten van de deelnemers.
De activiteit kan worden geannuleerd om veiligheidsredenen of voor elk ander geval van overmacht. In dat geval wordt voor zover mogelijk een vervangende activiteit georganiseerd of wordt u een andere datum aangeboden. Als de exit niet kan worden uitgevoerd, wordt de dienst volledig vergoed zonder aanspraak te kunnen maken op enige andere vergoeding.
Bij annulering door ons wegens onvoldoende deelnemers krijgen de ingeschreven deelnemers hun geld volledig terug en kunnen zij geen aanspraak maken op enige vergoeding.

8.2 – Diskwalificatie
De instructeurs  behouden zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten die dronken is of wiens gedrag het goede verloop van de activiteit kan verstoren of de veiligheid van de groep in gevaar kan brengen. De opdrachtgever of deelnemer kan in dit geval geen aanspraak maken op enige restitutie of schadevergoeding.

KUNST. 9 – AFSPRAAK
Een tijd en een plaats van afspraak worden systematisch aan u meegedeeld, ongeacht de dienst. Voor het goede verloop van de activiteiten en uit respect voor de andere deelnemers en de professional die u begeleidt, verzoeken wij u vriendelijk de eerder door ons toegestuurde roadmaps en andere aanwijzingen te lezen. Zorg ervoor dat u uw reizen anticipeert, zodat u op tijd bent. We tolereren een vertraging van maximaal 15 minutes. Na deze periode vertrekken de instructeurs voor activiteiten en is er geen vergoeding of vergoeding verschuldigd.

KUNST. 10 – TOEZICHT OP JONGEREN (MINDERJARIGEN):
Niet-begeleide minderjarigen:
Minderjarigen onder de 14 jaar zonder begeleiding van een volwassene (wettelijke voogd) worden niet toegelaten tot zogenaamde “collectieve” activiteiten.
Niet-begeleide minderjarigen van 14 tot 18 jaar kunnen worden toegelaten in zogenaamde "collectieve" activiteiten, mits toestemming van de ouders en onder bepaalde voorwaarden (sportniveau, vaardigheid, enz.)
In dit geval wordt de ouderlijke toestemming ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger op de dag van de activiteit.
Minoren binnen het kader CVL / CLSH / School:
De organisatie die het verblijf of uitje organiseert, moet de monitor kunnen leveren, voor elke deelnemer (jongere en leider)
-een zwemdiploma van 25 meter en de mogelijkheid om jezelf onder te dompelen,
- de gezondheidskaart van elke deelnemer.
De begeleiding van jonge minderjarigen is onderworpen aan regelgeving die het beperkt tot 8 jongeren en 1 begeleider (maximaal). Elke groep minderjarigen moet worden vergezeld door 2 volwassenen, waaronder een centrumleider en de monitor die toezicht houdt op de activiteit.

KUNST. 11– CADEAUBON
De cadeaubon is geldig na ontvangst van het volledige bedrag van de dienst.
Als het bestelformulier op naam is, kan het worden verzonden naar de persoon van uw keuze, op voorwaarde dat u ons vooraf op de hoogte stelt om de contactgegevens van de nieuwe begunstigde te wijzigen.
De ontvanger van de cadeaubon dient contact met ons op te nemen om het uitje te boeken.
De activiteit van de cadeaubon kan worden vervangen door een andere activiteit aangeboden door CPO, op voorwaarde dat de waarde van deze laatste gelijk is aan of kleiner is dan de activiteit vermeld op de cadeaubon. In het laatste geval kan er geen restitutie van het verschil plaatsvinden. Anderzijds is het mogelijk om een activiteit van een hoger bedrag uit te voeren door het verschil te betalen.
De cadeaubon heeft een vervaldatum. Na de geldigheidsduur (lopend jaar) wordt de dienst als uitgevoerd beschouwd en kan deze niet worden uitgesteld. De begunstigde en/of de koper kunnen geen aanspraak maken op enige terugbetaling of compensatie.
De cadeaubon en het nominatieve document dienen op de dag van het uitje te worden overhandigd aan de receptie op de dag van de sessie.
Het uitje wordt gegarandeerd in het geval dat het vereiste minimum aantal deelnemers is gegarandeerd en in het geval dat de weersomstandigheden de goede praktijk van de activiteit mogelijk maken.

 

KUNST. 12 – BEELDRECHTEN
Er kunnen foto's van klanten/deelnemers worden gemaakt tijdens de uitrusting en activiteiten. Tenzij uitdrukkelijk door u vermeld, geeft u ons toestemming om deze afbeeldingen voor elk doel (commercieel, reclame, cultureel enz.), op elk medium en in de hele wereld te gebruiken.

Klanten/deelnemers stemmen ermee in de gekochte foto's uitsluitend voor persoonlijk gebruik te bewaren en niet op een sociaal netwerk, internet of andere te publiceren zonder toestemming van de andere deelnemers/klanten.

 

KUNST. 13 – Diversen

Elke wijziging van de geldende wet- of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechtbank die een of meer clausules van de algemene verkoopvoorwaarden ongeldig maakt, kan geen invloed hebben op de geldigheid van het geheel van de algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de andere bepalingen al hun kracht en bereik. Een dergelijke wijziging of beslissing geeft de Klant op geen enkele manier het recht om deze algemene verkoopvoorwaarden te negeren.

Het feit dat CPO op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van de clausules van het Contract, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om er later gebruik van te maken.

De algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de site en kunnen op elk moment worden gewijzigd naar goeddunken van CPO  zonder enige andere formaliteit dan hun online plaatsing, alleen de nieuwste versie is van toepassing.

 

KUNST. 14 – BESLECHTING VAN GESCHILLEN
De partijen zullen zich inspannen om eventuele moeilijkheden bij de uitvoering van het contract in der minne op te lossen. Indien geen minnelijke schikking kon worden bereikt, zullen alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst uitsluitend worden beheerst door de regels van het Franse recht.
Alle geschillen, van welke aard dan ook, vallen onder de bevoegdheid van de Franse burgerlijke en handelsrechtbanken, met inbegrip van de uitspraak in kort geding.

bottom of page